FLORIDUS Color

FLORIDUS Color
FLORIDUS Color
Graece ὀξὺς, item ἐυανθὴς, austero opponitur, apud Plin. l. 35. c. 6. Sunt autem colores austeri aut floridi, utrumque naturâ aut misturâ evenit. Floridi sunt, quos dominus pingenti praestat minium, armenium, cinnabaris, chrysocolla, Indicum, purpurissum: ceteri austeri. Erant nempe illi carissimi, et ideo, quod pretiosi essent, legibus excipiebantur, ut ab domino, non ab redemptore, repraesentarentur, ut alicubi Vitruv. An vero eorum omnes floridi, disquirit Salmas. ad Solin. p. 199. Alias floridus, Gr. ἀνθινὸς, idem cum colorio est, seu versicolore. Quo sensu vox sumitur, in lege Attica, Τὰς ἑταίρας ἄνθινα φορεῖν, Meretrices floridas vestes indutae sunto, memorata Artemid. l. 2. c. 3. et Clementi Alex. Paedagogi l. 3. c. 2. Item in Lege Locrensibus lata a Zaleuco, apud Diod. Sic. et Syacusanis, apud Athen. l. 12. p. 523. qua de re vide Sam. Petit. Comm. in L. L. Attic. l. 6. tit. 5. sub fin. et Salmas. eundem ad Vopisc. in Aurel. Α῎νθος certe Graecis color Hesych. ἄνθη, χρώματα, Colores Philostrat. Οἴκωνἄνθη, Oecorum picturae. Unde Α᾿νθοβάφος Tinctor apud Basil. M. Homil. 7. in Hexaemer. Vide Cl. Suicerum Theol. Eccl. in voce Α᾿νθοβάφος.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Convolvulus floridus —   Convolvulus floridus …   Wikipedia Español

  • couleur — Couleur, Color. Fueille retirant à la couleur d argent, Argenteum folium. Couleur d azur et d eau, Glaucus color. Bonne couleur, Bonus color. Couleur bay, ou bayard, Balius color, Spadix, Badius. Couleur baillet, ou de paille, Heluus color.… …   Thresor de la langue françoyse

  • florid — 1. Of a bright red color; denoting certain cutaneous lesions. 2. Fully developed. [L. floridus, flowery] * * * flor·id flȯr əd, flär adj fully developed: manifesting a complete and typical clinical syndrome <florid schizophrenia>… …   Medical dictionary

  • Calycanthus — Saltar a navegación, búsqueda ? Calycanthus Calycanthus praecox …   Wikipedia Español

  • San Andrés (Tenerife) — Saltar a navegación, búsqueda San Andrés Datos País …   Wikipedia Español

  • Saddled swellshark — Conservation status Data Deficient (IUCN 3.1)[1] …   Wikipedia

  • Florid — Flor id, a. [L. floridus, fr. flos, floris, flower. See {Flower}.] 1. Covered with flowers; abounding in flowers; flowery. [R.] [1913 Webster] Fruit from a pleasant and florid tree. Jer. Taylor. [1913 Webster] 2. Bright in color; flushed with… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Tawny nurse shark — Conservation status Vulnerable ( …   Wikipedia

  • Oceanic whitetip shark — Not to be confused with whitetip reef shark. Oceanic whitetip shark Conservation status …   Wikipedia

  • Spiny dogfish — Conservation status Vulnerable ( …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”